1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi LaserCity obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie areny paintball’owej. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry jest zobowiązany do zapoznania się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisze oświadczenie.
2. W grze mogą uczestniczyć:
– osoby, które ukończyły 18 lat, legitymujące się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
– osoby, które ukończyły 10 lat, po zgłoszeniu się ze swym prawnym opiekunem, który wyrazi pisemną zgodę na udział podopiecznego w grze.

3. Na teren areny paintball’owej mają wstęp gracze, osoby im towarzyszące i inne osoby po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podpisaniu Oświadczenia uczestnika i po uzyskaniu zgody obsługi.
4. Osoba biorąca udział w grze oświadcza, że jest świadoma ryzyka jakie wiąże się z udziałem w grze Paintball i uczestniczy w niej na własną odpowiedzialność, a w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku, spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu nie będzie występować z jakimkolwiek roszczeniem do LaserCity.
5. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne schorzenia, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny brać udziału w grze paintball’owej. Odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki bierze na siebie uczestnik.
6. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego mają całkowity zakaz wstępu na teren areny. Na terenie areny zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
7. Personel areny paintball’owej LaserCity nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie areny.
8. Teren areny paintball’owej LaserCity jest podzielony na dwie strefy: strefę bezpieczną i strefę gry.
9. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz funkcjonowania sprzętu.
10. Na arenie mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające arenę z założoną maską ochronną.
11.Osoby, które zamierzają w jakikolwiek sposób utrwalać zdarzenia mające miejsce na polu gry (m.in. zdjęcia, film video itp.) zobowiązane są uzyskać uprzednio zgodę obsługi. Wskazane osoby są zobowiązane zachować środki ostrożności przewidziane dla graczy, które obejmują m.in. maskę ochronną i stosowny strój.
12.Strzelanie z broni pneumatycznej (karabinek paintball’owy zwany dalej „markerem”) może odbywać się tylko w ściśle wyznaczonym terenie – strefie gry.
13. Osoby biorące udział w grze ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użycia markera.
14. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.
15. Przebywający na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte wyłącznie poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu. Trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie. Siatka zastosowana na polu gry ma charakter wyłącznie maskujący, osoba znajdująca się za nią w dalszym ciągu ma obowiązek przebywania w masce ochronnej.
16. W przypadku stwierdzenia, że na polu gry przebywa osoba bez maski ochronnej, należy natychmiast przerwać grę i powiadomić inne osoby przebywające na polu gry.
17. Gracz przebywający poza strefą gry zobowiązany jest skierować lufę markera do ziemi oraz zabezpieczyć spust swojego markera. Markery w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry.
18. Kategorycznie zabrania się kierowania ognia poza obręb pola gry.
19.Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób niebiorących udziału w grze jest całkowicie zabronione.
20.Podczas gry należy strzelać z markera wyłącznie do osób z drużyny przeciwnej, które biorą udział w grze. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi nie mniej niż 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
21.Uczestnicy biorący udział w grze są zobowiązani na każdy sygnał sędziego natychmiast przerwać grę. Należy również niezwłocznie przerwać grę w przypadku zauważenia na polu gry osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską ochronną.
22.Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
-trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby na ciele, masce, ubraniu, obuwiu itp.,
– własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta,
– decyzji sędziego bądź obsługi pola,
– w przypadku nieprzestrzegania regulaminu gry.
23. Zawodnik, który zamierza zejść tymczasowo z pola gry z jakiegokolwiek powodu innego niż rezygnacja z gry (np. z powodu zacięcia się lub uszkodzenia markera, uzupełnienia kulek, wyczerpania gazu), daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany z gry.
2 4. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką, trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób szybko i najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
25.Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg, w tym, w szczególności, nie powinny udzielać drużynom żadnych informacji o położeniu przeciwnika.
26.Gramy tylko kulkami organizatora. Zabrania się strzelania używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia. Użycie takich kulek może uszkodzić marker.
27. Zabrania się samowolnego demontowania i regulowania broni. Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią.
28.W razie stwierdzenia niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi.
29.Osoby biorące udział w grze zobowiązane są zwrócić sprzęt po skończonej grze w stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania. Za wszelkie zagubienia i uszkodzenia broni pneumatycznej lub oporządzenia wynikające z niewłaściwego używania, w tym powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność materialną ponosi osoba biorąca udział w grze.
30.Osoby biorące udział w grze niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób będą natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości zwrotu uiszczonej zapłaty za grę.
31. Uczestnik oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
32.Osoba biorąca udział w grze jest zobowiązana zgłosić obsłudze areny paintball’owej wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia pola, jak i co do własnego stanu zdrowia, samopoczucia lub jakiekolwiek inne niepokojące objawy.
33.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania działalności areny paintball’owej częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych (silne opady, silny wiatr, burza itp.) lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu uczestników.

Zasady bezpiecznego użycia markera:
• Zakładaj, że Twój marker jest załadowany, nawet jeśli wiesz, że tak nie jest!
• Nie zaglądaj do lufy i nie pokazuj wnętrza lufy swoim kolegom!
• Nie przystawiaj lufy do głowy, pleców itd. Przeciwnika!
• Nie strzelaj do innych uczestników gry z odległości mniejszej niż 5 metrów!
• Nie naprawiaj samodzielnie markera!
• Nie dokonuj żadnych modyfikacji bądź regulacji markera!
• Ο wszelkich nieprawidłowościach w działaniu markera informuj prowadzącego grę (odkręcone śrubki, odpadające zasobniki na kulki, syczenie gazu itp.)!