fbpx
Zadzwoń do nas!
530 535 581

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług na terenie Lasercity. Osoby przebywające na terenie Lasercity zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania zasad w nim zawartych oraz przestrzegania poleceń pracowników Lasercity.

2. Uznaje się, że każda osoba, która korzysta z usług na terenie Lasercity zapoznała się z Regulaminem i go w pełni akceptuje. Dodatkowo zobowiązuje się zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie Lasercity. W szczególności zabrania się:

– biegania oraz czołgania;

– agresywnego zachowania w stosunku do innych osób;

– fizycznego kontaktu między Graczami;

– chwytania broni innego Gracza;

– używania broni i wyposażenia Areny w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia;

– wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Areny;

– palenia papierosów, spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających;

– wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy.

3. Na terenie Lasercity dopuszczalna jest wyłącznie konsumpcja artykułów w nim zakupionych. Obsługa może jednak pozwolić na odstąpienie od tej zasady.

4. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Lasercity. Za szkody materialne oraz cielesne wyrządzone w stosunku do innych osób odpowiedzialność ponosi uczestnik zabawy lub jego opiekun prawny. Osoby, które dopuszczą się dewastacji sprzętu lub innych elementów będących na wyposażeniu Areny są zobowiązane do naprawienia wyrządzonych szkód.

5. Każdy uczestnik zostaje wyposażony w kamizelkę wraz z pistoletem. Uczestnicy rywalizują na specjalnie przygotowanej arenie w stylu gier komputerowych.

6. Udział w grze możliwy jest w godzinach otwarcia Lasercity po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem. W grze mogą uczestniczyć wyłącznie osoby powyżej 7 roku życia. Udział w grze osób małoletnich (tj. poniżej 18 roku życia) jest dozwolone wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

7. Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Za podanie nieprawdy, bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry odpowiedzialność ponosi uczestnik gry lub w przypadku osób małoletnich Opiekun.

8. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mogą brać udziału w grze. O stanie trzeźwości Klienta decyduje Obsługa.

9. Każdy Gracz przed rozpoczęciem gry musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry (Arena) oraz sposobu korzystania z jego wyposażenia. Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w grze wydaje Obsługa. Gracze zobowiązani są zdać sprzęt Obsłudze możliwie najszybciej po zakończeniu gry, w stanie nie gorszym niż podczas jego wydawania.

10. Na Arenie obowiązuje obuwie sportowe (płaska podeszwa).

11. Gracz może opuścić Arenę dobrowolnie i w każdym czasie, bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów opłaty.

12. Gracz jest zobowiązany do stosowania się do znaków znajdujących się na Arenie, sygnałów dźwiękowych, a przede wszystkim poleceń wydawanych przez Obsługę.

13. Na Arenie mogą znajdować się wyłącznie Gracze, Obsługa oraz Opiekun.

14. Gracze, którzy nie będą przestrzegali Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa mogą zostać wyproszeni z Areny bez prawa zwrotu poniesionych kosztów opłaty.

15. Pierwszeństwo udziału w grze mają osoby, które dokonały uprzedniej rezerwacji. Rezerwacji można dokonywać w lokalu, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej Lasercity. Dokonując rezerwacji należy podać datę gry wraz z godziną, liczbę graczy, imię i nazwisko oraz numer telefonu.

16. Dokonując rezerwacji należy określić dokładną ilość osób biorących udział w grze. Każdą zmianę liczby uczestników gry należy zgłosić telefonicznie najpóźniej na dzień przed zarezerwowanym terminem – w przeciwnym razie Obsługa ma prawo zażądać zapłaty za zablokowane miejsca.

17. Osoby, które dokonały rezerwacji powinny stawić się w lokalu co najmniej 5 minut przed planowaną grą, w przeciwnym przypadku obsługa lokalu ma prawo odmówić uczestnictwa w grze.

18. Jeżeli rezerwacja nie będzie obejmowała całej dostępnej broni, tj. 12 sztuk, obsługa ma prawo dołączyć do gry innych uczestników.

19. Lasercity nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w rezerwacjach.

20. Dokonując rezerwacji w lokalu lub telefonicznie należy poinformować obsługę lokalu o ewentualnej wyłączności rezerwacji. Aby dokonać rezerwacji w trybie wyłączności należy uiścić opłatę z góry w momencie składania rezerwacji.

21. Wstęp do lokalu oznacza zgodę na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie wizerunku przez LaserCity do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.

Facebook